Skaper aktive møteplasser i ditt nærmiljø

 

 1. Tilbud og ordrebekreftelse 

Tilbud fra Moovment er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Tilbud må aksepteres av kjøper innen den angitte fristen, i motsatt fall er ikke tilbudet gyldig. Endringer som avviker fra tilbudet, er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Moovment. 

Alle ordrer til Moovment bekreftes med en skriftlig ordrebekreftelse. Kjøper skal umiddelbart etter mottak kontrollere at ordrebekreftelsen er korrekt og fullstendig, og senest innen 5 dager informere Moovment om eventuelle feil, mangler eller misforståelser som kommer frem av den mottatte ordrebekreftelsen. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav som følge av forhold som burde ha vært oppdaget og/eller informert til Moovment. 

Dersom Kjøper kommer i økonomiske eller likviditetsmessige vanskeligheter, eller det oppstår en endring i Kjøpers juridiske eller finansielle status, forbeholder Moovment seg retten til å kansellere inngåtte kontrakter eller kreve garantier før levering eller ytterligere leveringer finner sted. Ved spesialtilpassede leveranser kan Kjøper ikke avbestille ordren etter at produksjonen er satt i gang. 

 

 1. Priser 

Alle priser er oppgitt i NOK, eksklusive MVA og eksklusiv frakt. Ordrer bekreftes til normale salgspriser i henhold til gjeldende prisliste, med mindre annet er skriftlig avtalt. Moovment forbeholder seg retten til å endre avtalte priser i samsvar med endringer i lovpålagte toll og avgifter, råvarekostnader, valutakurser, forsikringer eller andre forhold som ligger utenfor Moovment’s kontroll. 

 

 1. Betalingsbetingelser 

Med mindre annet skriftlig er avtalt, er Moovment sine betalingsbetingelser netto pr. 14 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats fastsatt med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling. Varene forblir Moovments eiendom inntil de er fullt betalt. Ved forsinket betaling ut over 14 dager har Moovment rett til å heve kjøpsavtalen og tiltre sitt salgspant. 

 

 1. Leveringsbetingelser 

Ordren leveres til kundens adresse med mindre annet er særskilt avtalt. 

Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale er å anse som veiledende, og Moovment kan fritt levere slike produkter inntil 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden, med mindre annet er spesifikt avtalt. 

Det forutsettes at Kjøper er til stede ved mottak og at Kjøper har nødvendig utstyr og personell til å håndtere mottak og forsvarlig lagring av varene. Kjøper skal undersøke varen(e) ved mottak. Eventuelle avvik i forhold til ordrebekreftelsen skal meddeles Moovment umiddelbart. Varemottaker må anføre skade eller manko på fraktbrevet før kvittering for mottakelse. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav som følge av avvik som burde ha vært oppdaget ved undersøkelsen og/eller meddelt til Moovment. 

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, vil levering av varene skje innen rimelig tid, hensyntatt Moovment sin til enhver tid gjeldende leveringskapasitet, etter utstedelse av ordrebekreftelsen. Dersom Kjøper ikke kan motta bestilte produkter når Moovment har rett til å foreta levering, forbeholder Moovment seg retten til å fakturere lagerleie eller tilsvarende kostnader for ivaretagelse av produktene frem til kjøper kan motta levering. Belastning av lagerleie gjøres først etter at Kjøper har fått varsel om dette, og har fåttrimelig tid til å motta leveransen. 

 

 1. Garanti 

Moovment gir garanti i henhold til garantibestemmelser som gjelder for de enkelte leverandører. Garantien er som oftest beskrevet i produktpresentasjon eller på produktside. For at garantien må gjelde må FDV-dokument være fulgt, og inspeksjoner og utbedringer må være dokumentert. 

 

 1. Reklamasjon 

Kjøpsloven ved alminnelige kjøpsforhold gjelder med mindre annet er skriftlig avtalt. Følgende gjelder for reklamasjon ved levering/transport. 

 1. a) Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrev og signeres av sjåfør. Kjøper må kunne dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører.
  b) Reklamasjon over manko i emballerte varer skal skje straks etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. 
 2. c) Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.
  d) Reklamasjon over forsinkelser må skje straks etter at levering skulle funnet sted. 

Reklamasjon skal foretas skriftlig. Mailadresse info@moovment.no kan benyttes. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke er reklamert i rett tid. 

 

 1. Retur av varer 

Retur av varer skal ikke skje uten forutgående avtale mellom Kjøper og Selger. Kjøper vil motta et dokument med referansenummer og returadresse som skal følge de returnerte varene. Uten dette dokumentet vil kreditering av returnerte varer ikke finne sted. 

Varene som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Faktura- eller ordrenummer må oppgis. 

Retur skjer på Kjøpers regning og risiko. Ved retur av varer vil det normalt beregnes et returgebyr på 20 % av varens verdi. 

8. Kvalitet og sikkerhet

Alle våre produkter for lekeplass er EN1176-godkjent og Tüv-sertifisert. Alt vårt utendørs treningsutstyr er godkjent etter EN16630. 

   

     

    1. Bruk og vedlikehold 

    Kjøper eller bruker er ansvarlig for å sette seg inn i brukermanualer og relevante regler og instrukser for bruk av varen. Kjøper og bruker er ansvarlig for at underlaget som enheten skal brukes på er komprimert, avrettet og tilpasset slik at produktets funksjonalitet ivaretas på en tilfredsstillende måte. 

     

    1. Reservasjoner – ansvarsbegrensning 

    Generell produktinformasjon og prislister er ikke bindende med mindre dette fremgår uttrykkelig av avtalen. Moovment tar forbehold om eventuelle feil og retten til å endre teknisk dokumentasjon, priser og varesortiment som kommer frem i vårt salgsmateriell og på vår webside. Fargeavvik kan forekomme av trykk-/bildetekniske årsaker. 

    Moovment er ansvarlig for skader og tap iht. ovenstående betingelser. Moovments maksimale ansvar for skade eller tap, er under enhver omstendighet begrenset til verdien av Moovment leveranse i den enkelte ordre. 

     

    1. Force Majeure 

    Uforutsette og ikke påregnelige hindringer for oppfyllelsen av avtalen gir Moovment rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Moovment er forpliktet til å gi Kjøper meddelelse om slike hindringer. Annullering av avtale eller forlenget leveringstid medfører ikke erstatningsansvar for Moovment.